Etusivu

Markkinointia ei voi olla liikaa rotareissa.

Kokous 20.1.2021

 

Liiketaloutta, Kristian Lehtikangas, luokite-esitelmä

 

Kristianin taustat:

 • synt.3.8.1991 Ylivieska
 • puoliso Lucrezia Sette
 • vanhemmat Jari ja Ulla Lehtikangas, isä toiminut pitkään rotareissa

Kristian harrastaa vapaaehtoista maanpuollustusta, urheilee, voimaharjoittelee, voimanostaa, kehoa rakentaa, vaeltaa, patikoi, kalastaa.

Kiinnostunut sijoittamisesta ja varainhallinnasta.

 

 

Työt:

 • myynti, hinnoittelu, henkilöstöhallinto, kiertotalous töitä Suomessa ja Saksassa
 • Viimeksi Valmet, taloushallinto

Kristian hakee töitä, nyt tekee töitä isänsä firmalle Trelin.

 • imagokonsultointi, mainostoimisto
 • miljöö, interiööri, oma studio

Miksi Kristian valinnut liiketalouden:

 • turvallinen, helppo hankkia töitä aina
 • yksityisyrittäjyys, kansainvälisyys, Eurooppa
 • vaihto-oppilas, kaksoistutkinto

Opiskelut:

 • Tradenomi AMK
 • Bachelor of Arts, Berlin, Shool of Economy and Arts
 • Kauppatieteiden maisteri, Vaasan Yliopisto

Erikoisosaaminen:

 • Liiketoiminnan kehittäminen
 • Strategia
 • Kiertotalous
 • Taloushallinto
 • Johtaminben
 • Henkilöstöhallinto
 • Kansainvälisyys

Keskutelua, Mitä kiertotalous:

 • Tulo-ja jätevirtojen yhdistämistä.
 • materiaaleja, kemiaa, energiaa
 • oltava kannattavaa
 • yhteiskunta määrittää infrastruktuurin

Tärkeää on imago, kustannustehokkuus, lisäarvo, investoinnit.

Miten vaikuttaa etätyö henkilöstöhallinossa:

 • riski suomalaiselle taloudelle
 • firman vastuulla omaa vai ulkoistettua työtä
 • imagokysymys
 • halpatyövoimamarkkinat, avaako Pandooran lippaan
 • käy asiakaspalveluun, it-tukeen

Nuoren rotarin tie

 • isä rotareissa, naapurit houkutteli
 • suosittelijat tärkeitä
 • kipinä rotareihin, kun valmistunut työelämään
 • verkostoituminen yksi tavoite

Uutta suuntaa:

 • RotarAct toiminta opiskelijoille
 • Nuoriin huomioita, oppilaitoksiin
 • Nuoret yrittäjät mukaan, esim. Teams kokouksen välitykseen
 • JKL yrittäjäjärjestöihin kontaktit
 • Markkinoitivastaava klubiin
 • Asiaan palataan seuraavassa hallituksen kokouksessa
 • Kristian mukaan, Tervetuloa!

Markkinointia ei voi olla liikaa!

 

 

 

 

 

 

 

 

Jyväskylä-Laajavuori Rotaryklubi ottaa toistaiseksi käyttöön maskisuosituksen viikkokokouksissa ja hallituksen kokouksissa. Osallistujat tuovat omat maskinsa mukanaan.

Järjestelyllä halutaan turvata toiminnan jatkuminen turvallisissa olosuhteissa.

Professori Tommi Kärkkäinen

13.1.2021 

Digitalisaatio koulussa – uhka vai mahdollisuus?

Tommi Kärkkäinen, professori.  Koulutusteknologian ja kognitiotieteen toiminta-alueen johtaja. Informaatioteknologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto.

Tommi Kärkkäinen esitteli aluksi lyhyesti informaatioteknologian tiedekunnan koulutusta, jossa on kolme tutkintovaihetta: tekniikan kandidaattiohjelma, DI-koulutus ja tekniikan tohtori. Tiedekuntaan kuuluvat myös kansainväliset maisteriohjelmat.

Digitaalisuus kouluissa on määritelty opetushallituksessa (2014) näin: Tieto- ja viestintäteknologinen (TVT) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. 

PerusOPS2014 (2016 alkaen) vahvisti digitaalisuuden asemaa kouluissa samoin kuin sähköiset yo-kirjoitukset 2019 alkaen.

Digitaalisten työvälineiden, tietokoneen, kännykän ja netin, hyödyntäminen oppitunneilla kasvoi Suomessa 2013-2018 18%:sta 51%:iin, mikä oli tutkitun 48 maan/alueen piirissä nopeinta, mutta silti selvästi kansainvälistä keskiarvoa vähäisempää.

Paineita opettajiin päin lisää se, että lähes kolmannes oppilaista kokee, että on oppinut koulussa vain vähän tai ei lainkaan siitä, miten tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään tiedonhaussa ja miten arvioidaan internet-lähteiden luotettavuutta tai miten niihin viitataan.

Opettajat kokevat itsekin, että suurin tarve kehittää ammatillista osaamista on nimenomaan TVT-taidoissa.

Digitaalisuuden hyödyt

Digitaalisuuden hyödyt oppimiselle ilmenee erityisesti, kun TVT:n käyttö on tarkoituksenmukaista eikä välttämättä säännöllistä. Oppilailla ja opettajilla on havaittu teknostressiä, mikä on näkynyt esim. korona-ajan etäopiskelussa.

Uudet oppimisen ympäristöt ja menetelmät

 • Oppimispelit ja simulaatiot
 • Fysiikan kehollista oppimista luokkahuoneen ulkopuolella
 • Ohjelmointia projektioppimisena
 • Värkkäilyä ja omia tuotoksia teknologia-orientoituneesti, esim. limsatölkistä tehtiin satelliitti, 3D-tulostukset ym.

Sitoutuminen kouluun

Toisaalta digilaitteiden hyödyntäminen ja digivälitteiden oppiminen saattaa herättää ja parantaa oppimismotivaatiota. Esim. tablettien käyttö matematiikan opetuksessa lisäsi poikien halua opiskella matematiikkaa, kun taas tytöt pitivät enemmän perinteisistä oppimismenetelmistä. Digitaaliset oppimisympäristöt motivoivat oppilaita, jotka eivät tavallisesti innostu oppimistehtävistä. Myös ryhmätöihin on todettu olevan digitaalisessa vuorovaikutuksessa korkeampi motivaatio kuin perinteisessä kasvokkaisryhmässä, syntyy vertaisdynamiikkaa.Tytöt ja paremmin pärjäävät oppilaat tyytyväisempiä kuin pojat ja huonommin pärjäävät.

Lopuksi niin esitelmöitsijä kuin klubin jäsenetkin kysyivät onko digitalisaatiop koulussa uhka vai mahdollisuus. Tommi Kärkkäinen muotoili asian: pedagogisesti järkevästi käytettynä mahdollisuus, maailman osaavimman tietoyhteiskunnan kehittäjäksi kasvamiselle välttämättömyys – mutta asiat eivät tapahdu itsestään!

Keskustelussa jäsenten kanssa Tommi Kärkkäinen totesi, että digitalisaatio koulussa on SEKÄ uhka ETTÄ mahdollisuus. Pohdittiin myös onko digitaalisuus opetuksen korvaavaa vai täydentävää ja päädyttiin jälkimmäiseen.

Professori, filosofian tohtori Janne Avela, Hermolihasjärjestelmän tutkimuskeskus, liikuntabiologia Jyväskylän yliopisto.

Viikkokokous 2.12.2020

Liikunta ja aivot

Professori, filosofian tohtori Janne Avela, Hermolihasjärjestelmän tutkimuskeskus, liikuntabiologia Jyväskylän yliopisto.

Fyysinen harjoittelu edistää kognitiivista (tietokyky) suoriutumista. Vaikutukset ovat voimakkaimmillaan otsalohkoon liittyvissä toiminnoissa (lähde: Otsalohko osallistuu liikkeiden, tuoreen muistin ja tunteiden suunnitteluun). Erityisesti aerobisella fyysisellä kunnolla on merkittävä vaikutus kognitiivisiin kykyihin. Fyysinen aktiivisuus vähentää myös kognitiivisten kykyjen laskua: korkea-aktiivisesti harjoitelleilla on 38% pienempi ja kohtalaisesti harjoitelleilla 15% pienempi riski harjoittelemattomiin nähden.

Aivot ovat plastiset (muuntuvat) ja kykenevät muuttumaan ajassa ja iässä paitsi parempaan myös huonompaan suuntaan. Aivojen plastisuus on tärkeää mm. oppimisen, muistin, motorisen oppimisen ja adaptaation ja aivovammojen parantumisen kannalta. Lyhyetkin fyysiset harjoitteet voivat tuottaa nopeita plastisia muutoksia hermoston synapseihin (lähde: Synapsi eli hermoliitos on kahden hermosolun liitospinta, jonka kautta hermoimpulssi siirtyy tai jää siirtymättä hermosolusta toiseen). Pitempiaikainen (esim. jo viiden harjoittelukerran) harjoittelu lisää aivojen hippokampuksen aivosoluja.

Rotilla aerobisella kestävyysharjoittelulla on saatu merkittäviä tuloksia kognitiivisten aivoalueiden kehittymiseen, intervalliharjoittelulla ei juurikaan ja voimaharjoittelulla ei lainkaan. Tämä ei toki tarkoita sitä, etteikö rottien lihaksisto kehittynyt. Toisaalta kestävyysharjoitelleilla rotilla on havaittu parantunutta kognitiivista oppimista, mutta ei parantunutta motorista oppimista johtuen todennäköisesti annetun liikuntatehtävän yksipuolisuudesta.

Ihmistutkimukset liikunnan vaikutuksesta oppimiseen perustuvat pääasiassa kuvantamiseen ja kartoittamiseen neljällä eri menetelmällä:

 • fMRI: Toiminnallinen magneettikuvaus eli funktionaalinen magneettikuvaus (engl. functional Magnetic Resonance Imaging) on lääketieteellinen kuvantamismenetelmä, jolla tutkitaan aivojen toimintaa (lähde).
 • TMS: Transkraniaalinen magneettistimulaatio on aivojen hermosolujen aktivointia pääkallon ulkopuolelta magneettikentän avulla (lähde).
 • MEG: Aivomagneettikäyrä eli magnetoenkefalografia on aivojen sähköisen toiminnan tuottamia magneettikenttiä mittaava kuvantamismenetelmä (lähde).
 • EEG: Aivosähkökäyrä (elektroenkefalografia, engl. electroencephalography;) on menetelmä aivojen sähköisten ilmiöiden kuvaamiseen (lähde).

Tutkimusten perusteella voidaan olettaa, että lasten hyvällä aerobisella kunnolla on merkitystä kognitiiviseen oppimiseen ja kontrolliin, jotka ovat kaksi tärkeää tekijää akateemisessa menestyksessä.

Kestävyysharjoittelun on todettu kehittävän kognitiota, muistia ja oppimista. Monipuolinen taitoharjoittelu puolestaan kehittää motorista oppimista. Aivoliikunnan kannalta parasta liikuntaa on yhdistetty kestävyys- ja taitoharjoittelu. Mielikuvaharjoittelun on todettu aktivoivan samoja aivoalueita kuin fyysisen harjoittelun.

Piirikuvernööri Ilkka Nikmon vierailu 18.11.2020

Piirikuvernööri kiertää toimintavuotensa aikana kaikki piirinsä klubit. Piirissämme 1390 klubeja on 46. Ilkka Nikmo kertoi lukuisia esimerkkejä hyvistä käytännöistä oman 30 vuotta kestäneen toimintansa ajalta. Tämän vuoden maailman presidentin Holger Knaacin teema "Rotary avaa mahdollisuuksia" avautui meille paikalla olleille 15 ja etänä 5:lle jäsenelle erinomaisesti. Piirimme teemat ovat: Elävät klubit, keskinäinen luottamus ja kestävä kehitys. Lopuksi meitä innostettiin osallistumaan piirikonferenssiin Mäntässä 17. - 18.4.2020.

Ennen kuin Iina aloitti esityksensä uusi jäsenemme Matti Roitto esittäytyi meille 19 paikalla ja viidelle etänä olevalle jäsenelle. Matti on kuvassa keskellä tutkimassa historian asiantuntijana yhdistyksemme historiaa ja matrikkelia. Kummina on Past President Antti Rastela.
Presidenttimme Jarin seuratessa Iina aloittaa esityksensä kertomalla, että hän kulkenut elämänsä tietä Imatra-Hamina-Jyväskylä-Helsinki-Jyväskylä-reittiä. Kummina on Riikka Kaartamo. Aviomies Timon lisäksi perheeseen kuuluu Aleksi 17 v. ja Aaro 15 v. Palokan Nuutissa Iina uneksii hänelle tärkeästä merestä, jonka kimmellys on aivan uskomaton verrattuna järvien kimmellyksiin. Nuoruudessa oli urheilu tärkeää (hiihto, laskettelu, yleisurheilu ja tennis) ja nyt lenkkeily, laskettelu ja kuntosali. Lätkä-äitinä myös Jypin pelit ovat tulleet kuvaan. "Tykkään valtavasti yhdistystoiminnasta".
"Yhdistän itseeni seuraavia asioita: positiivisuus, luotettavuus, joustavuus, pitkäjänteisyys, määrätietoisuus, ulospäinsuuntautuneisuus, vauhti ja vaaralliset tilanteet, yritteliäisyys ja ahkeruus".
Tässä näette osaamiseni ja vahvuuteni työelämässä. Myynti, markkinointi ja johtaminen ovat olleet alusta lähtien urallani tärkeitä osaamisalueita. Vähitellen osaamiseni on täydentynyt HR/taloushallinto-osaamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen yleensä.
Työhistoriani alkoi karkkikauppiaana Haminassa ja ilman muuta kun Haminassa ollaan Sotilaskodissa eli Sotkussa Suomen puolulustusta takaamassa. Itseäni kiinnosti tietysti Steinerkoulu. Steinerkoulun Suomeen toi Markku Wileniuksen isä ja Markku on Tiimiakatemian ystävänä vertaillut molempien oppimiskäsitystä kiinnostavasti. Iinan pisteet vaan nousivat tässä kohdin. Kahdeksan vuotta hän hoiti Jyväskylän Steinerkoulun kaikki asiat paitsi opettamisen. Iina kertoi oppineensa yksityisen koulun arjesta valtavasti mm. miten rahat tulevat peruskouluun ja miten valtavasti kouluun kuuluu lainsäädäntöä. Hienoja aikoja. Kiinnostus yrittämiseen johti oman yrityksen, Merituuli Advisors, perustamiseen sekä osakkuuteen JPOND-Jyväskylään. Merituuli tuottaa palveluja yrityksille ja on mukana asiakkaidensa bisneksen kehittämisessä. JPOND on tilitoimisto, joka ei enää ole tilitoimisto perinteisellä tavalla, koska tekoäly tekee nyt rutiinit ja tietää, että debet on aina ikkunan puolella.
"Olen yrittäjä ja aina tartun johonkin asiakkaan pullonkaulaan esim. myynnin kehittämiseen". Meri on Iinalle tärkeää ja siksi se näkyy yrityksen nimessäkin. Voimia Iina hakee Virolahden mökiltä.
Ja me ihmettelimme: "Miten joku ehtii niin paljon?" Olemme saaneet ahkeran ja aktiivisen jäsenen ja tulevan puheenjohtajan jäseneksemme. Klubimme kannustava ilmapiiri ja lämmin ilmapiiri jatkuu...

Iina Cronsin (1. sihteeri) talous- ja henkilöstöhallinnon luokite-esitelmä 11.11.2020

 

 

Hallintopäällikkö Anja Lehtonen Jyväskylän kaupunki

4.11.2020

Luokite-esitelmä

Hallintopäällikkö Anja Lehtonen, Jyväskylän kaupunki

Kotoisin Laukaasta, jossa opiskeli ylioppilaaksi. Haaveena oli tulla isona insinööriksi tai lentäjäksi, mutta tulikin juristiksi Helsingissä opiskellen.

Harrastuksina Anjalla ovat (omin sanoin):

Musiikki

 • On ilo kuunnella kaikenlaisen hyvin tehtyä musiikkia
 • Nimenomaan kuunnella, olenhan musiikin penkkiurheilija
 • MUTTA klassinen piikkilankamusiikki (Hannu Lintu) on ehdottomasti parasta ja mieluisinta kuultavaa (tulilintua Stravinski/ Kimmo Hakola, Jukka Tiensuu, Lotta Wennäkoski)
 • Vuoden kohokohta on Viitasaaren Musiikin Aika
 • Kausikorttilaisena nautin siitä, että Jyväskylä sinfonialla on ohjelmistossa melkoisesti elävien säveltäjien musiikkia
 • Ei sovi unohtaa jazzia, Jyväskylähän on kasvattanut loistavia taitajia jo vuosia (Ikoset, Louhivuoret, Prättälä)

Liikunta

 • Liikunta ja sen seuraaminen on ollut aina osa minua ja en malta olla sanomatta, että jalkapallo on selkeästi kuningaslaji
 • Tällä hetkellä oma liikunta on kävelyä, golfia ja perinteistä jumppaa

Yhdistystoiminta

 • Matkan varrella suuren osan vapaa-ajasta eri vaiheissa on vienyt nuorkauppakamari, golf ja bigband-festivaali, soroptimistit, Nytkis

Entä sitten työ?

Anja on tehnyt työuraansa milloin etelässä, idässä ja lännessä lähinnä julkishallinnossa eri tasoilla monipuolisesti ministeriöistä aluehallintoon ja kuntien palvelukseen. Nykyinen työtehtävä siis hallintopäällikkö Jyväskylän kaupungin sivistyksen toimialalla. Parhaiten hän kokeekin tuntevansa työn kunnissa.

”Minun vinkkelistäni katsottuna hallinto on kaiken palvelun perusta. Jos se ei toimi, niin palvelutkin nikottelevat. Pidän suomalaisen hallinnon hyvinä puolina tasapuolista kohtelua (korruptio lienee pientä), vahvaa perusoikeuksien perustuslainsuojaa ja kansalaisten mahdollisuutta osallistua heitä koskevien asioiden valmisteluun.

Suomen hallinto pohjaa lainsäädäntöön. Kaikkein keskeisimmät pelisäännöt, arvot ja periaatteet ovat perustuslaissa. Tämän vuoksi sen muuttaminen on tehty vaikeaksi. Voidaan sanoa, että perustuslakivaliokunta on paljon vartijana.

Mitä sitten tulee osallistamiseen, niin kansalaisen näkökulma pääsee parhaiten kuuluviin kunnassa ja se hiipuu helposti välilliseksi mentäessä aluetasolle ja keskusvirasto/ministeriötasolle. Tosin vuoropuhelua lisätään tällä hetkellä hyvää vauhtia valtakunnan tasolla. Lausuntopalvelussa voi kuka tahansa ottaa kantaa uusiin valmistelussa oleviin asioihin.”

"Hallinnon työssä kunnassa kasvavia ja paljon työllistäviä osa-alueita ovat sopimukset, julkisuus ja tietosuoja, tietoturva, turvallisuus, kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen (lakisääteistä), toimivalta, digitalisaatio; terveydenhoito, päätöksenteon valmistelu, kirjasto, liikuntapaikkavaraukset… robottikin on

Silti paljon omakätisesti allekirjoitettavaa esim. perusopetuksessa vajaat 20.000 päätöstä /v + todistukset

Päätöksenteko on valintoja ja tulkintoja, ei yksiselitteistä eksaktia tiedettä. Mikään säännös ei sovellu kaikilta osin johonkin tapaukseen, asiat vaan huvikseen tapahtuu vähän eri lailla kuin säännöksissä. On hyvä, että tulkinnat pidetään aisoissa mahdollisuudella valittaa niistä, hallinto ei pääse etääntymään lain tarkoituksesta.”

Liitteenä oleva tiedosto avautuuu tästä.

28.10.2020 Klubin vuosikokous

Puheenjohtajaksi valittiin Janne ja sihteeriksi Iina. Läsnä oli 16 ja etänä 2 jäsentä. Kokous eteni normaalin vuosikokouksen mukaisesti. Toimintakertomuksesta poimintana klubi lahjoitti seurakunnan diakoniatyöhön 1500 euroa korona-apuun. Kokouksen pöytäkirja jäsensivuilla.

Myyntyöstä ja hyvistä verkostoista, niistä Alexei Sergeev tykkää

Alexei Sergeev tekee  myyntityötä innolla

 

Klubikokous 21.10.2020

 

Alexei on kaksoiskansalainen. Venäjältä 10 vuotiaana Suomeen muuttanut. 1-kieli Venäjä ja täydellinen 2-kielen suomen hallinta. Alexei muutti isänsä työn perässä 1990 Palokkaan ja suomen kieli tuli kaveriporukassa pian tutuksi. Isä oli rakennusinsinööri ja pitkissä urakoissa Jyväskylässä.  Niinpä opettajaäiti ja Alexei päättivät muuttaa suurkaupunki Pietarin betonilähiöstä metsänlähelle Palokkaan, shokkialku. Koulut käytiin Palokassa. Aluksi äidinkielen opettaja avusti 3- luokalla Alexeita tunneilla. Pian uusi kieli tuli tutuksi, oli paljon suomalaisia kavereita.

Lukion käytyään Alexei kouluttautui merkonomiksi  ja sitten Valmetille hallintotöihin. 10 vuotta ja työ alkoi tuntua jo nähdyltä. Uuden perään. Alexei jatkoi opiskeluaan, uuden tutkinnon  Jamkin kansainvälisellä linjalla englanniksi. Pari vuotta ja Alexei tapasi Janne Joutsenen. Tule Millpointiin. Alexei empi, mutta lopulta päätyi unelmatyöhönsä, myyntiin. 

 

Myyntityötä on nyt 4 vuotta takana, kutsuma-ammattia. Saa itse tehdä kalenterinsa ja vastata tuloksestaan. Verkostoituminen on tärkeää. Pääosin Alexei tapaa toimitus ja markkinointijohtajia.Keski-Suomen alueella on 1700 asiakasyritystä. Alexei tapaa 3-4 asiakasta päivittäin. Konaaikana ollan myös etäyhteyksissä.

Yhtiö on Millpoint Oy. Perustettu 2006. Päätuotteet toimistotarvikkeet ja liikelahjat. Töissä  on 27 henkeä ympäri Suomen. 3-4 uutta  haetaan töihin.

Tuotteet:

+mainoslahjat, jakotuotteet

+ liikelahjat/yrityslahjat, arvokkaimpia tuotteita tärkeille asiakkaille

+toimistotarvikkeet, kaikki nitojasta -atk-tarvikkesiiin

Koronan myötä suojatuotteita, maskeja, desiä

 

2010 liikevaihto 1,5 milj.€ , nyt 2020 4,4milj.€, tulos ollut plussalla koko ajan

Nyt keskitytty kotisivuihin ja sosiaaliseen mediaa, Teams ja SP.

 

Yhteiskuntavastuusta:

+Eletään arjessa

tuetaan: JYP, Saipa, Happee, 02-Jyväskylä, Weikot, Äki-Huima

+hyväntekeväisyyttä: SOS-lapsikylä, Team Rynkeby, KSKS lastenosasto

Kotimaisuus;

+Huipputuotteet, työllisyys, vastuullisuus tuotantoketjussa, laatu helppo varmistaa

+Ukko-tuote tytäryhtiö, ostettu 51%

+Nopeat tuotteet 1-2 viikossa.

+Kausituotteet: Joulupaketit 1.2,3,4

 

Kaikkiaan yli 1000 tuotetta, 38 toimittajaa.

Viestintä:

+Uudet verkkosivut 2019

+Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram ( @millpointoy)

+Uutiskirjeet

+Showroom Ailakinkatu 5 Jyväskylä

+asiakastilaisuudet 250 henkeä max.

+Korona-aikaan 10 henkeä/h.

 

Myyntityö on Alexein mukaan rankkaa ja kiertävää työtä. Työ on antoisaa. Myydään itseään. Asiakkaan taustat tarvitsee selvittää. Aina on hyvä tietää jotain asioita ko. bisneksestä ja toiminnasta. Tärkeintä on olla oma itsensä, kertoa omat taustat. Venäläisyys ei haittaa, kun asiakas tietää että Aleksei on opiskellut ja hoitanut hyvin oman tonttinsa Suomessa. Niin 95 % hyväksyy hyvin venäläistaustaisen. Joskus tulee takapakkia myynnissä, mutta siitä ei pidä masentua. Innolla uuteen tapaamiseen. 

 

Kiitoksia Alexei tapaamisestasi!

 

 

 

 

7.10.2020 Antero Hietamäki, tulosaluejohtaja, rehtori, Gradia: Uudistuva lukiokoulutus

 

Valtion rahoitusleikkausten vuoksi enää 80% katetaan yksikköhintarahoituksella. Kunnat vastaavat jo 77% lukiokoulutuksen rahoituksesta. Oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen ja sen tarkoitus on astua voimaan 2021. Oppivelvollisuuden laajentamisen tarkoituksena on nostaa väestön osaamis- ja koulutustasoa, kaventaa oppimiseroja ja lisätä koulutuksellista tasa-arvoa. Oppivelvollisuuden laajentaminen vaatii lisärahoitusta noin 500.000€ vuodessa, joten toisen asteen koulutuksen järjestäjillä tulee olemaan entistä vaikeampaa rahoituksen järjestämisessä. 

Toimintaa on tehostettu jo nyt yhdistämällä lukioita suuremmiksi yksiköiksi, vuorottelemalla niin opettajien kuin oppilaiden läsnäoloa koululla, lisätty verkko-opiskelua ja digitaalista työskentelyä. Kiinteistöjä halutaan myös vähentää. Esim. Gradialla on noin 15ha lämmitettyä ja valaistua tilaa. Verkko-opiskelu, vuorottelut ja etäopiskelu auttavat osaltaan kiinteistöjen määrän vähentämisessä. Samalla on huolehdittava siitä, että opettajat, ammattiliitot, opiskelijat ja vanhemmat ovat tyytyväisiä.

Pienille kunnille verkko-opiskelu on koulutustarjonnan takaamiseksi todella tärkeätä, samoin lukio on pienten kuntien merkittävä veto- ja elinvoimatekijä. Lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on oma velvollisuutensa vastata alueen työvoimakysyntään ja työllisyyteen.

Uudistuva lukiokoulutus sisältää lukion toiminnallisen uudistamisen, jonka tavoitteena on

 • lisätä lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona
 • vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä
 • sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle

Keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ovat mm. yksilöllisemmät ja joustavammat opintopolut sekä niiden vaatima ohjaus ja tuki, oppiainerajat ylittävät opinnot sekä entistä tiiviimpi yhteistyö korkeakoulujen kanssa. Uusi lukiolaki astui voimaan 1.8.2019.

Lopuksi Antero Hietamäki soitti meille Supertrampin laulun 'The Logical Song', jossa kiteytyi hänen mielestään myös uudistuvan lukiokoulutuksen tehtävä. Please tell me who I am, who I am, who I am, who I am... Laulu löytyy Youtubesta.

 

 

 

Mikko Markkanen
Ensimmäinen kluvikokous, jossa käytettiin maskeja koronaviruksen takia

30.9.2020 Mikko Markkanen kertoi ”Crazy Townista”.

Crazy Town perustettiin halusta tuoda erilaiset yritykset oppimaan yhdessä. Tämä tiivis vuorovaikutus tuo kassaan euroja -  85% yhteisömme jäsenistä tekee kaupallista yhteistyötä keskenään tai mentoroi toinen toisiaan.

Grazy Town on työn ja oppimisen yhteisö. Crazy Townin arvot: Olemme vertaisten yhteisö - Opimme yhdessä uutta - Teemme yhdessä liiketoimintaa

Tällä hetkellä Crazy Town on noin 200 yrityksen yhteisö, jossa tehdään yhteistyötä, opitaan toisilta uutta ja kasvatetaan liiketoimintaa. Yritykset käyttävät Grazy Townin hyviä monipuolisia ja yhteisöllisiä tiloja työskentelyyn neljällä paikkakunnalla, Jyväskylä, Tampere, Hämeenlinna ja Pori. Toimitilat voivat toimia esimerkiksi paikallisten aloittelevien toimitiloina, myös isojen yritysten etätyöpisteinä tai sivukonttoreina. ”Meille ovat tervetulleita yksinyrittäjät, etätyöntekijät, mikroyritykset, startupit, isojen organisaatioiden tiimit ja julkiset kehittäjät.”

Grazy Town on aloittanut myös kansainvälistymisen, esimerkiksi Albaniassa on käynnissä start-up yritysten ekosysteemin luominen. Yhteistyötä tehdään myös toisen asteen oppilaitosten kanssa erilaisten ammattitutkintojen ja tuotekehitysprojektien muodossa.

Yrityksen viidentoista hengen teamin liikevaihto on noin 2 miljoonaa euroa.

 

Klubikokouksessa käytettiin ensimmäistä kertaa maskeja koronaviruksen takia ja etänä osallistuvia oli yhtä paljon kuin läsnäolevia: 13+13 jäsentä.

Kokous etänä kotikoneen välityksellä.

23.9.2020 keskustelua koronatilanteesta

 

Ohjelmassa oli alunperin  Millpoint Oy:tä edustavan Alexei Sergeevian esitelmä, joka siirtyi myöhemmin pidettäväksi.

Presidentti Janne Mönkkösen ehdotuksesta klubilaiset keskustelivat vilkkaasti koronatilanteesta Jyväskylässä ja laajemminkin. Anja Lehtonen ja Antti Rastela kertoivat Jyväskylän kaupungin koronaohjeista, joita tullaan jonkin verran kiristämään. Immuniteetista covid-19 vastaan ei ole vielä tarpeeksi tietoa, joten maltti on valttia, turvavälejä tulee noudattaa ja huolehtia käsihygieniasta. Kokouksessa keskusteltiin myös klubin suhtautumisesta maskien käyttöön. Pitkän ja perusteellisen mielipiteiden ja näkemysten vaihdon jälkeen tultiin siihen tulokseen, että klubi suosittelee maskien käyttöä kokouksissa vähintäänkin ruokailun jälkeen. Myös koronavilkun lataamista suositeltiin.

Klubin perustamisesta tuli kuluneeksi tiistaina 22.9.2020 50 vuotta. Klubin yksimielinen kanta on, että 50-vuotisjuhlat pidetään sitten, kun se on turvallista koronan suhteen.

Lopuksi presidentti kysyi läsnäolijoiden mieluisimmista rotarykokemuksista. Nopean kierroksen tuloksena keskiöön nousivat klubissa pidetyt esitelmät, yhdessäoleminen ja yhdessä tekeminen (mm. puun taimien istutustalkoot) sekä  keskustelut pidettyjen esitelmien pohjalta.

Juha Laakkonen, historioitsija, on sukeltanut elämykselisyyden eturintamaan

Juha Laakkonen elämyksellisuuden eturintamassa klubikokouksessa 16.9.2020

 

Juha Laakkonen työskentelee asiakkuuspäällikkönä Memeorandum Unlimited Oy:ssä. Juha on historiantutkija ja myös väitöskirja lähtötelineissä. Juha on pelannut myös takakentällä jalkapalloa Janne Mönkkösen kanssa.

Tarinoita on historiassa. Ne halutaan tuoda esille mielenkiintoisesti lähtökohtana. Halutaan toimia tulkkina asiakkaan ja teknologian välissä. Memorandun on it-yritys, joka tekee sisällöntuotantoa uuden teknologian avulla - elämyksiä. Vierailkaa Memorandum kotisivuilla, niin voitte katsella esimerkkejä esim. Discover Jyväskylä.

Välineinä on mm. Mobiiliopas, Virtuaalinen palapeli, Aarrejahti, AR/VR. Kohdeyhminä sovelluksille on mm. matkailuyritykset ja kulttuurilaitokset. Toteutusten teemoissa on lähtökohtana yhdenvertaisuus, ekologisuus, näkymätön näkyväksi, eläämyksellisyys ja kustannustehokkuus. 

Tehdään informatiivista opastusta, hauskuutta oppimiseen. AR/VR markkinat maailmalla on 150 mrd.doll. vuodessa. Memorandun on alansa edelläkävijä Suomessa.

9.9.2020 Juha Vimpari:

Vapaaehtoistoiminta yhteiskunnan apuna

 

Juha Vimpari:

 • 48 v, syntynyt Kajaanissa
 • Insinööri (YAMK)
 • Työskennellyt Valmet Technologies Oy:n palveluksessa eri tehtävissä 27 v.

Juha on toiminut erittäin monipuolisesti luottamustehtävissä eri vapaaehtoisjärjestöissä, kuten:

 • Jyväskylän Latu
 • Keski-Suomen maakuntajoukot
 • Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
 • Rautpohjan VPK, jne

Kokonaisturvallisuus

 • Kokonaisturvallisuuden käsitettä avataan videolla, joka avautuu sivulla https://turvallisuuskomitea.fi/
 • Yhteiskunnan turvallisuusstrategia linjaa 3.sektorin tekijäksi kokonaisturvallisuudessa.
 • Jokaisella ihmisellä on vastuu ja velvollisuus vaikuttaa yhteiskunnan turvallisuuteen ja toimivuuteen, nyt siihen on mahdollisuus.
 • Yhteistyössä on voimaa ja jokaisella on erikoisosaamista, jota voidaan hyödyntää yhteiskunnan apuna.
 • Toiminnan lähtökohtana vaikuttavuus, mahdollisuudet ja osaamisen hyödyntäminen.
 • Pidetään kaikki mukana, jokainen tavallaan ja mahdollisuuksillaan.
 • Yhteiskunta kehittyy opastamalla ja mahdollisuuksilla, ei määräämällä tai rajoittamalla.

Käätyjen vaihto 2.9.2020

 

Me klubin jäsenet olemme kuulolla. Pian aloitamme.

Käätyjen vaihto 2.9.2020

Janne miettii suu supussa, milloin voimme aloittaa kokouksen. Rotarykello on 12.00.

Nyt jo naurattaa. Olo helpottuu. Antti luovuttaa käädyt. Taustalla tapahtumaa seuraavat etänä Raili (RS), Marketta (MM), Kari (KI), Tuula (TS) ja Timo /TS).

Antti muistelee erikoista rotarivuottaan puheenjohtajana koronaolosuhteissa. Kaikki arvostamme suuresti hänen tekemäänsä työtä poikkeusolosuhteissa. Loimme uusia käytäntöjä, joita nyt hyödynnämme tulevana vuonna.

Janne kiertää tervehtimässä kaikki meidät 19 läsnä olevaa jäsentä sekä tervehtii myös 5 viraalijäsentä.

Lopuksi Janne luo katsauksen tulevan rotaryvuoden suunnitelmiin. Paikalla vallitsee hyvä ilmapiiri. Loppukeskusteluissa koemme ystävyyttä ja mieli on jollain tapaa virkeä. Kyllä tästä tulee taas hyvä rotaryvuosi. Olemme nousussa.

 

Tähä loppuun haluan laittaa rotarien neljän kysymyksen kokeen. Se on aina inspiroinut minua

ja olen yrittänyt näitä kysymyksiä noudattaa ollessani tiukoissa paikoissa.

 

Onko tämä totta?

Onko tämä oikeudenmukaista kaikkia asianosaisia kohtaan?

Luoko tämä hyvää tahtoa ja parantaako tämä ystävyyssuhteita?

Onko tämä kaikkien osapuolten edun mukaista?

 

Olemme Janne tukenasi.

PDF-tiedostoLuokite-esitelmä muokattu 1.pdf (919 kB)
2020-11-04 Anja Lehtosen luokite-esitelmän liitetiedosto
Ennen kuin Iina aloitti esityksensä uusi jäsenemme Matti Roitto esittäytyi meille 19 paikalla ja viidelle etänä olevalle jäsenelle. Matti on kuvassa keskellä tutkimassa historian asiantuntijana yhdistyksemme historiaa ja matrikkelia. Kummina on Past President Antti Rastela.
Presidenttimme Jarin seuratessa Iina aloittaa esityksensä kertomalla, että hän kulkenut elämänsä tietä Imatra-Hamina-Jyväskylä-Helsinki-Jyväskylä-reittiä. Kummina on Riikka Kaartamo. Aviomies Timon lisäksi perheeseen kuuluu Aleksi 17 v. ja Aaro 15 v. Palokan Nuutissa Iina uneksii hänelle tärkeästä merestä, jonka kimmellys on aivan uskomaton verrattuna järvien kimmellyksiin. Nuoruudessa oli urheilu tärkeää (hiihto, laskettelu, yleisurheilu ja tennis) ja nyt lenkkeily, laskettelu ja kuntosali. Lätkä-äitinä myös Jypin pelit ovat tulleet kuvaan. "Tykkään valtavasti yhdistystoiminnasta".
"Yhdistän itseeni seuraavia asioita: positiivisuus, luotettavuus, joustavuus, pitkäjänteisyys, määrätietoisuus, ulospäinsuuntautuneisuus, vauhti ja vaaralliset tilanteet, yritteliäisyys ja ahkeruus".
Tässä näette osaamiseni ja vahvuuteni työelämässä. Myynti, markkinointi ja johtaminen ovat olleet alusta lähtien urallani tärkeitä osaamisalueita. Vähitellen osaamiseni on täydentynyt HR/taloushallinto-osaamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen yleensä.
Työhistoriani alkoi karkkikauppiaana Haminassa ja ilman muuta kun Haminassa ollaan Sotilaskodissa eli Sotkussa Suomen puolulustusta takaamassa. Itseäni kiinnosti tietysti Steinerkoulu. Steinerkoulun Suomeen toi Markku Wileniuksen isä ja Markku on Tiimiakatemian ystävänä vertaillut molempien oppimiskäsitystä kiinnostavasti. Iinan pisteet vaan nousivat tässä kohdin. Kahdeksan vuotta hän hoiti Jyväskylän Steinerkoulun kaikki asiat paitsi opettamisen. Iina kertoi oppineensa yksityisen koulun arjesta valtavasti mm. miten rahat tulevat peruskouluun ja miten valtavasti kouluun kuuluu lainsäädäntöä. Hienoja aikoja. Kiinnostus yrittämiseen johti oman yrityksen, Merituuli Advisors, perustamiseen sekä osakkuuteen JPOND-Jyväskylään. Merituuli tuottaa palveluja yrityksille ja on mukana asiakkaidensa bisneksen kehittämisessä. JPOND on tilitoimisto, joka ei enää ole tilitoimisto perinteisellä tavalla, koska tekoäly tekee nyt rutiinit ja tietää, että debet on aina ikkunan puolella.
"Olen yrittäjä ja aina tartun johonkin asiakkaan pullonkaulaan esim. myynnin kehittämiseen". Meri on Iinalle tärkeää ja siksi se näkyy yrityksen nimessäkin. Voimia Iina hakee Virolahden mökiltä.
Ja me ihmettelimme: "Miten joku ehtii niin paljon?" Olemme saaneet ahkeran ja aktiivisen jäsenen ja tulevan puheenjohtajan jäseneksemme. Klubimme kannustava ilmapiiri ja lämmin ilmapiiri jatkuu...

Iina Cronsin (1. sihteeri) talous- ja henkilöstöhallinnon luokite-esitelmä 11.11.2020

 

 

Ajankohtaista

20.1. Luokite-esitelmä Kristian Lehtikangas: Liiketalous, taloushallinto ja 27.1. teema tarkentuu.
RSS ATOM